Hledejte příslušenství, díly, značky,...
Všechny kategorie

Vyhledat

Hledejte příslušenství, díly, značky,...

Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna BURIMEX s.r.o. wydana ze skutkiem od dnia 2.2.2023 r.

Operator sklepu internetowego:

BURIMEX s.r.o., numer identyfikacyjny: 290 23 247, numer VAT: CZ29023247
siedziba: Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně
zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 160734
(zwany dalej"Sprzedającym")

Dane kontaktowe:

Adres: Bavoryně č. p. 221, 267 51 Bavoryně

e-mail: info@svetkaravanu.cz

tel.: +420 311 280 311

I.

Postanowienia ogólne

1. niniejsza Procedura reklamacyjna stanowi integralną część ogólnych Warunków Handlowych sklepu internetowego Sprzedającego obowiązujących od dnia 2 lutego 2023 r. (zwanych dalej "WH") i opisuje, w jaki sposób Kupujący jest uprawniony do reklamacji towarów zakupionych od Sprzedającego za pośrednictwem jego sklepu internetowego na stronie internetowej www.padabo.pl (zwanych dalej "towarami") zgodnie z WH.

2. Procedura reklamacyjna reguluje sposób i warunki reklamacji wad towaru oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "KC") oraz ustawy nr 634/1995 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "UOK").

3. Zawierając umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego na warunkach określonych w WH, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z WH.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do zapewnienia Sprzedającemu współpracy niezbędnej do prawidłowego i terminowego rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku, gdy Kupujący odmówi Sprzedającemu niezbędnego współdziałania, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o okres, w którym niezbędne współdziałanie nie było świadczone z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

5. Procedura Reklamacyjna nie narusza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa. Niniejsza Procedura Reklamacyjna stanowi uzupełnienie WH Sprzedającego.

II.

Gwarancja jakości i termin reklamacji

1 Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za to, że towar w chwili jego odbioru jest wolny od wad. W szczególności Kupujący ponosi odpowiedzialność za to, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:

 • a. odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, jak również jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom, jest odpowiedni do celu, dla którego Kupujący go wymaga i na który Sprzedający wyraził zgodę; oraz
 • b. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji
 • c. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że oprócz uzgodnionych właściwości:

 • a. towary nadają się do celu, do którego są zwykle używane, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, prawodawstwa, norm technicznych lub kodeksów postępowania w branży, jeśli nie ma norm technicznych
 • b. towary odpowiadają pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom towarów tego samego rodzaju, których kupujący może racjonalnie oczekiwać, w tym w świetle publicznych oświadczeń złożonych przez sprzedawcę lub inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności poprzez reklamę lub etykietowanie
 • c. towary są dostarczane z takimi akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, jakich kupujący może racjonalnie oczekiwać; oraz
 • d. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorowi dostarczonemu kupującemu przez sprzedawcę przed zawarciem umowy.

3. Jeżeli umowa jest zawierana z konsumentem, a towary są połączone z treściami cyfrowymi lub usługą w zakresie treści cyfrowych w taki sposób, że posiadają cechy cyfrowe, bez których nie mogłyby pełnić swoich funkcji, Procedura reklamacyjna ma również zastosowanie do dostarczania treści cyfrowych do towarów, nawet jeśli są one dostarczane przez osobę trzecią, chyba że z charakteru towarów w momencie sprzedaży jasno wynika, że usługi cyfrowe są świadczone oddzielnie lub gdy towary służą jedynie jako nośnik treści cyfrowych.

4. Sprzedawca jest również odpowiedzialny wobec kupującego za wszelkie wady spowodowane nieprawidłowym montażem lub instalacją towarów, jeżeli zgodnie z umową powinno to zostać wykonane przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność. Dotyczy to również sytuacji, gdy montaż lub instalacja zostały przeprowadzone przez kupującego, a wada wynika z braków w instrukcjach dostarczonych przez sprzedawcę lub dostawcę treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych, jeśli przedmiot ma cechy cyfrowe.

5. Jeśli przedmiotem zakupu jest towar cyfrowy, sprzedający zapewnia, że uzgodnione aktualizacje treści cyfrowych lub usługi treści cyfrowych będą dostarczane kupującemu w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące prawo.

6. W przypadku, gdy kupujący nie jest konsumentem, nie udziela się gwarancji jakości towarów.

7. Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności nie mają zastosowania do towarów:

 • a. które mają wadę, w związku z którą sprzedający i kupujący uzgodnili zniżkę od ceny zakupu towarów;
 • b. w przypadku których roszczenie zostało zgłoszone po upływie okresu gwarancyjnego;
 • c. za wady spowodowane zużyciem lub nadmiernym użytkowaniem towarów;
 • d. za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją, uszkodzeniami mechanicznymi lub obchodzeniem się z towarem niezgodnie z instrukcją.

8. Termin na skorzystanie z prawa do reklamacji z tytułu wad lub rękojmi wynosi dwa lata, chyba że w konkretnym przypadku ustalono inaczej i powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują inny termin.

III.

Warunki postępowania reklamacyjnego

1) Po otrzymaniu towaru od sprzedającego kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru, jego kompletności i integralności opakowania. Jeżeli towary zostały dostarczone w odpowiedniej ilości i w stanie nieuszkodzonym, kupujący potwierdza ten fakt, podpisując protokół przekazania, dowód dostawy lub inną formę potwierdzenia wydaną na miejscu przez sprzedającego.

2. W przypadku odbioru towaru od przewoźnika pocztowego lub innej firmy kurierskiej, kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej dostarczenia, tj. czy opakowanie było nienaruszone. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić prawidłowość i porządek dostawy w dokumencie przewozowym.

3. W przypadku wystąpienia wady towaru przy odbiorze lub w okresie gwarancji, z powodu której towar nie może być prawidłowo użytkowany, Kupujący zobowiązany jest do reklamowania tej wady u Sprzedającego bez zbędnej zwłoki.

4. Jeśli wada może zostać usunięta, Kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy lub rozsądnego rabatu od ceny zakupu. Jeśli jest to wada usuwalna, a towar nie był jeszcze używany przez Kupującego, Kupujący ma prawo żądać jego wymiany na towar wolny od wad.

5. W przypadku wad nieusuwalnych kupujący ma prawo do odpowiedniego rabatu od ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od umowy.

6. Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy kupna lub nie skorzysta z prawa do dostawy nowego towaru wolnego od wad, prawo do wymiany lub naprawy towaru może zastosować rozsądną zniżkę od ceny zakupu. Kupujący jest uprawniony do ubiegania się o rozsądną zniżkę, nawet jeśli dostawa nowych towarów nie jest możliwa, ani nie jest możliwa naprawa towarów, a także jeśli sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie.

7. Kupujący nie jest uprawniony do żadnych praw wynikających z wadliwego wykonania, jeśli kupujący wiedział o wadzie w momencie odbioru towaru lub jeśli sam kupujący spowodował wadę. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży lub żądania dostarczenia nowych towarów, jeśli nie może ich zwrócić w stanie, w jakim je otrzymał.

IV.

Procedura reklamacyjna

1. z wyjątkiem sytuacji, gdy do wykonania naprawy została wyznaczona inna osoba, Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym miejscu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, lub w swojej siedzibie. Osoba obsługująca reklamację musi być obecna w lokalu przez cały czas w godzinach pracy.

2. Sprzedawca ma obowiązek wydać konsumentowi pisemne potwierdzenie złożenia reklamacji, w którym wskaże datę złożenia reklamacji przez konsumenta, jej treść, żądany przez konsumenta sposób rozpatrzenia reklamacji oraz dane kontaktowe konsumenta w celu udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych do wykonania naprawy.

3. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona a konsument musi zostać o tym poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument uzgodnią dłuższy termin. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest dostarczenie treści cyfrowych, w tym treści cyfrowych dostarczonych na nośniku materialnym, lub usługi w zakresie treści cyfrowych, reklamacja musi zostać rozpatrzona w rozsądnym terminie, z uwzględnieniem charakteru treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz celu, w jakim konsument zażądał ich dostarczenia. Jeżeli czas rozpatrzenia reklamacji przekracza 30 dni, kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub zażądać stosownego rabatu.

4. Datą zgłoszenia reklamacji jest data, w której Kupujący w sposób możliwy do udowodnienia powiadomił Sprzedawcę o wadzie lub dostarczył powiadomienie za pośrednictwem poczty lub innej firmy kurierskiej.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku procedury reklamacyjnej i wyda pisemne potwierdzenie, które kończy procedurę reklamacyjną.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zostanie wezwany przez Sprzedawcę do odbioru towaru. Kupujący może odebrać towar osobiście w sklepie lub zlecić jego wysyłkę na wybrany przez siebie adres, na koszt Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze lub nie przejmie towaru będącego przedmiotem reklamacji od firmy spedycyjnej w ciągu miesiąca od zgłoszenia reklamacji (tj. zwykle w ciągu 60 dni od daty złożenia reklamacji), Sprzedający Padabo.pl ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 10? kolik,- zł za każdy dzień przechowywania. Jeśli kupujący nie odbierze towaru z rozliczonej reklamacji w ciągu 6 miesięcy od daty poinformowania go o rozliczeniu, zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży towaru i wykorzystania wpływów na uiszczenie opłaty za przechowywanie.

7. Uprawnienia z tytułu wad mogą być egzekwowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, listem poleconym, osobiście w siedzibie sprzedawcy. Inne możliwe sposoby dochodzenia roszczeń z tytułu wad, przewidziane przez prawo, nie są ograniczone przez niniejszą Procedurę Reklamacyjną.

8. Reklamacje należy zawsze składać w odniesieniu do opublikowanych kontaktów Sprzedawcy lub na adres siedziby.

9. W przypadku konieczności przekazania przez Kupującego reklamowanego towaru Sprzedającemu do oceny, Kupujący jest zobowiązany do przekazania go w taki sposób, aby podczas jego transportu do Sprzedającego nie powstały żadne szkody. W szczególności musi zadbać o odpowiednie zapakowanie towaru. W przypadku, gdy Kupujący przekaże Sprzedającemu towar zanieczyszczony, nie zostanie on przyjęty do oceny w postępowaniu reklamacyjnym.

10. Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu dowód zakupu towaru od Sprzedającego przy reklamacji towaru.

11. Sprzedający, w nawiązaniu do postanowień § 14 ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, wyraźnie informuje Kupującego, że przedmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich są następujące sprawy

 • a. w dziedzinie usług finansowych - arbiter finansowy w zakresie kompetencji określonych w przepisach regulujących arbitra finansowego,
 • b. w dziedzinie komunikacji elektronicznej i usług pocztowych - Czeski Urząd Telekomunikacyjny w zakresie kompetencji określonych w przepisach regulujących komunikację elektroniczną i usługi pocztowe,
 • c. w dziedzinie energii elektrycznej, gazu i ogrzewania, Urząd Regulacji Energetyki w zakresie kompetencji ustanowionych przez ustawodawstwo regulujące energię elektryczną, gaz i ogrzewanie,
 • d. w przypadku braku kompetencji organów, o których mowa w pkt. a)-c), Czeska Inspekcja Handlowa lub inny organ upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu; jeżeli upoważnionym organem jest izba zawodowa z obowiązkowym członkostwem, wykonuje ona kompetencje w zakresie przewidzianym przez inną ustawę.

Niniejsza Procedura Reklamacyjna jest ważna i obowiązuje od 2.2.2023 r.

Porovnání produktů zamknij

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Nie masz jeszcze u nas konta?

Zarejestruj się i korzystaj z
naszych benefitów

 • Historia zakupów
 • Szybsze składanie zamówień
 • Przechowujemy dla Ciebie paragony
 • Korzystne oferty

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.